Szerzőinknek

Felhívjuk minden leendő Szerzőnk figyelmét, hogy a beérkezett tanulmányok a közzététel előtt minden esetben anonim lektoráláson esnek át, így biztosítva a publikációk objektív szakmai értékelését. Kérjük, hogy a beküldött anyaghoz mellékeljék a kitöltött Publikációs Nyilatkozatot.

 

 

 

A tanulmányok formai és tartalmi követelményei

 

1. oldal
Tanulmány címe: Times New Roman, 14-es betűméret, középre zárt
Szerző(k) neve (titulus nélkül): Times New Roman, 12-es betűméret, félkövér, középre zárt
Szerző(k) munkahelye: Times New Roman, 12-es betűméret, középre zárt
Szerző(k) elérhetősége: Times New Roman, 12-es betűméret, középre zárt

 

2. oldal
A tanulmány absztraktja magyar és angol nyelven, egyenként maximálisan szóközökkel
együtt 1200 karakter terjedelemben. Kulcsszavak (3–5 db) az absztrakt után mindkét nyelven

 

3-23. oldal
A tanulmányok várt terjedelme 20 000 – 40 000 karakter (kb. 10-20 oldal) terjedelemben Times New Roman, 12-es betűméretben, sorkizártan, másfeles sorközzel, amely terjedelem
magába foglalja az irodalomjegyzéket is.
 

Fejezet és alfejezet címek és formázás (sorszámok nélkül):
1. SZINT – FÉLKÖVÉR NAGYBETŰS
2. szint – Félkövér dőlt
3. szint – Dőlt
 

Bekezdések, kiemelések:
A bekezdések között üres sor kerülendő, az egyes bekezdések első sorát TAB behúzással
kérjük szerkeszteni.
A fontosabbnak ítélt tartalmi egységek kiemelése, azt dőlt betűvel történjen. Egy adott
kiemelés ne haladja meg az egy mondatos terjedelmet.
 

Illusztráció (táblázat, ábra, kép):
A tanulmányokban szereplő illusztráció esetében a sorszám és a cím a beszúrás fölé, míg a
forrás megjelölése az illusztráció alá kerüljön. Saját készítésű kép, ábra és táblázat esetén
forrásmegjelölés: „Saját szerkesztés”.
Ábrák esetében a minimális elvárás a 300 dpi felbontás.
A képeket jpeg formátumban kérjük.
 

Hivatkozások:
 

Forrásmegjelölés a szövegtestben:
Szószerinti idézet esetén: a) „A nemek összehasonlításában megállapítható, a nemzetközi kutatásokból is ismert
jelenség, hogy a nők percipiált egészségi állapota általában rosszabb, mint a férfiaké.”
(Tóth et. al, 2009 p. 23)
A tartalmi idézés során az alábbi módokon hivatkozzon: a) Zsidegh és munkatársai (2007) szerint… b) Primer adatokat megfigyeléssel, kísérlettel és megkérdezéssel gyűjthetünk (Hoffman, 2007)
 

Tartalmi idézés hivatkozástípusai:
Egy szerzős cikk vagy tanulmány esetén:
· (Tihanyi, 2007)
Kétszerzős cikk vagy tanulmány esetén:
· (Csoknya és Wilhelm, 2006)
Három és több szerős cikk vagy tanulmány esetén:
· magyar szerző(k) esetén: (Tóth és mtsai, 2009)
· külföldi szerző(k) esetén: (Mullin et al., 2000)
Szerkesztett könyv esetén:
· magyar szerző(k) esetén: (Horányi szerk., 2004)
· külföldi szerző(k) esetén: (Kahle és Riley eds., 2003)
Amennyiben egy adott szerző esetében több, azonos évben keletkezett művét is
felhasználja, úgy az évszám után az abc betűivel különböztesse meg azokat. Ha pl. az elsőre hivatkozik:
· (Hamar, 2003a)
Ha szerzőként nem egy személy, hanem egy szervezet, akkor a szervezet nevét tűntetjük fel.
· (WHO, 1999)
Törvények felhasználása esetén
· (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)
 

Az irodalomjegyzékben szereplő hivatkozások:
Könyv esetén
· Szerző(k) (évszám): A könyv címe dőlt betűvel. Kiadó, Kiadás helye. (esetleg
oldalszám)
· Michalkó G. (2004): A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Főiskola,
Székesfehérvár.
Két szerzős könyv esetén
· Csoknya M., Wilhelm M. (2006): A sportmozgások biológiai alapjai I. DialógCampus Kiadó, Budapest.
Három, vagy több szerzős könyv esetén:
· Mullin, B.J., Hardy, S., Sutton W.A. (2000): Sport Marketing. Second Edition, Human Kinetics, Champaign, IL. p. 441.
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent mű esetén:
· Szerző(k) neve (évszám): Tanulmány címe. In: Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy eds.):
Könyv címe dőlt betűvel, Kiadó, Kiadás helye, a tanulmány oldalszáma –tól –ig.
· Hegyi Zs., Herlicska K., Komlós A. (2006): Az aktív turizmus Magyarországon. In: Aubert Antal (szerk.) Magyarország idegenforgalma: Szakkönyv és atlasz. Cartographia Kft., Budapest 50-55. old.
· Rátz T. (2011): Kulturális turizmus. In: Michalkó G. (szerk.): Turisztikai
terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 16 p.
Szerző nélküli könyv esetén:
· Könyv címe (évszám): Kiadó, Kiadás helye
· Magyar Statisztikai évkönyv, 2010 (2011): KSH, Budapest
· World Travel & Tourism Council (2013): Economic Impact 2013 Hungary. – London, 28 p.
Folyóiratcikk:
· Szerzők neve (évszám): Cikk címe. Folyóirat neve dőlt betűvel, évfolyam, szám,
oldalszám –tól –ig.
· Radák Zs. (2008): Szabadgyökök és testedzés: jelen- és jövőbeli – Sporttudományi
Szemle 9. (34.), pp. 11 -14.
Tanulmányok esetén:
· Szerző(k) neve (évszám): Tanulmány címe dőlt betűvel. Periodika címe, Tanulmány
száma. Kiadó, Kiadás helye.
Kézirat esetén:
· Szerző(k) neve (évszám): Tanulmány címe dőlt betűvel. Kézirat
Online forrás esetén:
· Szerző(k) vagy szervezet neve (évszám): Tanulmány, cikk vagy weboldal címe.
honlap neve, a honlap pontos URL címe, (a letöltés dátuma)
· PMFC (é.n.): Cégadatok. Letöltve: PMFC, http://www.pmfc.hu/cegadatok (2011.
október 9.)

 

START Tanulmányok formai és tartalmi követelmények (pdf)

Publikációs Nyilatkozat (docx)